Финансиски извештај за годишната сметка за 2016 на ЛУ Народен Музеј Велес

 

Финансиски извештај за сметка број 1801009393 603 10 за 2016 година

Финансиски извештај за сметка број 7110109393 787 14 за 2016 година

Финансиски извештај за сметка број 7110109393 903 19 за 2016 година

Прилог, изјава, и годишен извештај